Menu

02156743097-09358762608-09355611120

info@tehrandekor.com

چگونه یک اشپزخانه خوب و زیبا با نور کافی داشته باشیم

صفحه اصلیمقالاتچگونه یک اشپزخانه خوب و زیبا با نور کافی داشته باشیم
صفحه اصلیمقالاتچگونه یک اشپزخانه خوب و زیبا با نور کافی داشته باشیم
 
چگونه یک کابینت آشپزخانه خوب و زیبا با نور کافی داشته باشیم
 
کارکردن درفضای اشپزخانه,یک امری تکراری است.پس بهتر است با یک طراحی خوب,انگیزه و انرژی کافی را برای کارکردن در انجابه وجود اورد فضای کافی برای ذخیره سازی و سطح کار مناسب این اشپزخان را میتوان از جمله عوملی دانست که ان را برای هر کاربری دلخواه می کند با این که اشپزخانه,فضای بزرگی دارد.اما به دلیل تعداد زیاد کابینت ها,اگر رنگ تیره ای برای انها انتخاب می شد.فضای سنگینی ایجاد می گردید.این رنگ روشن,بر دلبازی و وسعت اشپزخانه تاکید بیشتری کرده است.

 

Rate this item
(12 votes)